Àrea 3
COMISSIÓ DE BENESTAR I INTEGRACIÓ SOCIAL, SERVEIS COMUNITARIS, SANITAT, CONSUM, PARTICIPACIÓ, IGUALTAT I DRETS DE LA CIUTADANIA

Presentació

 

  • Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius.
  • L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació.
  • Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern de la Federació.
  • Adoptar els corresponents acords que, per mitjà del titular de la Secretaria General, es traslladaran a la Junta de Portaveus per a la seua oportuna aprovació, si és procedent, excepte en el cas en què actuen per delegació expressa d’aquesta última.

Estructura

President/a

Secretari/ària

Coordinador/a

 Un vocal designat per cada un dels grups polítics present en els òrgans de govern.

Un representant designat per la Comissió de Mancomunitats

* Podran assistir como a invitats/des, representants de qualsevol Administració Pública i personal tècnic que per a açò foren requerits.

 * Assistida por un tècnic de l’FVMP

El president de l’FVMP designarà els/les presidents/es de cada Comissió, de conformitat amb la proposta i l’acord aconseguit per la Junta de Portaveus de l’FVMP.

El president de cada Comissió designarà a la resta de membres.

 

Componentes

LLUNA MIRALLES

PRESIDENTA
BURJASSOT

NURIA PINA

COORDINADORA
IBI

CELIA BELTRÁN

SECRETÀRIA
SUECA

DEME MARTINEZ

VOCAL
AYORA

LAURA SAEZ

VOCAL
CARLET

FRANCISCA LON

VOCAL
BENETUSSER

GLORIA MICÓ

VOCAL
OLLERIA

MAYTE CALAFAT

VOCAL
BARX

LOURDES POZO

SECRETÀRIA TÈCNICA

JULIA COLOMER

SECRETÀRIA TÈCNICA

EUGENI J. DE MANUEL

COORDINADOR TÈCNIC