Bones pràctiques

Dia de la Dona 2018. Ajuntament de Castellnovo (Castelló)

L’Ajuntament va organitzar la Setmana de la Dona amb: dues exposicions (una infantil de dibuixos per la igualtat i una altra de dones en la història), un ban feminista, recitals de poesia, projeccions… Cal assenyalar la lectura del manifest que va tindre lloc en la plaça de la població com en tots els municipis de la Comarca de l’Alt Palancia.

En aquest cas, pel caràcter rural del municipi, la celebració concorda amb la proposta inicial de l’ONU Dones en 2018 el lema de la qual era Ara és el moment: les activitats rurals i urbanes transformen la vida de les dones. És un factor més que la FVMP ha tingut en compte per a destacar aquesta pràctica.

Dia de la Dona 2018. Totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana

Les mobilitzacions en el Dia Internacional de la Dona, a l’any 2018, han sigut desbordants en molts països. Entre ells, la premsa internacional ha destacat a Espanya.

Les entitats locals de la Comunitat Valenciana no han sigut menys, i han organitzat gran quantitat d’activitats que s’han desenvolupat durant una setmana en la majoria dels casos. Conferències, lectures de manifestos, marxes empoderades de dones, teatre, cine, literatura, música, exposicions, obertura de nous espais d’igualtat i de dones… han sigut algunes de les pràctiques entre les moltes dutes a terme.

Els xicotets municipis s’han agrupat per comarques o per proximitat entre ells, els ajuntaments amb més grandària i possibilitats han dedicat tot el seu esforç perquè els habitants de la població tingueren aquesta representació de l’esdeveniment mundial en el seu propi terme municipal i les diputacions provincials han emprat bé els seus majors recursos en aquesta causa.

Per açò, la FVMP vol destacar l’esforç de les entitats locals de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt per la seua col·laboració en aquesta commemoració de 2018 que ha fet història.

Reconeixement dels premis contra l’absentisme i l’assetjament escolar atorgats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies). Ajuntaments de Calp, Elx, Pinòs i Xàbia (Alacant); i Paterna i Tavernes Blanques (València).

Reconeixement dels premis contra l’absentisme i l’assetjament escolar atorgats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies).

 • Programa Especialitzat d’Atenció Educativa

S’ha desenvolupat durant 10 anys, havent atés a més de 1300 xiquets i adolescents amb diverses problemàtiques educatives i socials.

El seu objectiu és sensibilitzar de la importància del dret del menor a l’educació, promovent i facilitant actuacions encaminades a eradicar la desescolarització i l’absentisme escolar amb l’atenció de l’alumnat amb privació temporal del dret a l’assistència a classe.

 • Programa Municipal per a la Prevenció y Control de l’Absentisme Escolar

Estableix la coordinació d’una sèrie d’accions estructurades en el Protocol d’Absentisme: presa de consciència, informació, formació i, en els casos que procedix, comunicació als pares d’alumnes absentistes.

Va dirigit als pares i alumnes que presenten indicadors d’absentisme escolar i té com a objectiu general la normalització de l’assistència d’aquests menors.

 • Proyecte Aula Compartida contra el Absentisme Escolar

 Aquesta iniciativa porta 12 anys implantada en tres instituts públics de Paterna i en una escola professional. En aquest temps ha aconseguit que més de 350 alumnes del municipi, d’entre 13 i 16 anys, no abandonen les aules i continuen cursant estudis.

Un 85% dels participants no han deixat els estudis prematurament, i un 100% dels casos ha experimentat una millora acadèmica.

Es tracta de combinar un currículum acadèmic que recau sobre el centre i un curriculum  pràctic que es realitza conjuntament entre el personal docent i el personal disposat per l’ajuntament.

Actualment, la Conselleria d’Educació proposa aquest programa a tots els centres de la Comunitat Valenciana.

 • El Pinós

Va ser distingit per dos programes diferents: 

I Jornades Educatives Convivència en les Aules: Estratègies i Recursos

La finalitat de les jornades va ser sensibilitzar i dotar a la comunitat educativa d’estratègies i recursos per a establir ambients de convivència positiva en els centres educatius i evitar l’assetjament escolar.

Aquesta primera edició va comptar en 2017 amb més de 120 docents i va suposar l’inici de la posterior formació de docents de centres educatius del municipi de El Pinós. La formació era necessària per a implantar el Programa Tutoria entre Iguals en els centres de Primària i Secundària.

Programa d’Intervenció socioeducativa amb menors, per a la prevenció de l’absentisme escolar

El seu objectiu es intervindre socioeducativamente amb els menors (amb edats entre 6 i 11 anys) en risc d’exclusió social: potenciant la seua autonomia personal, afavorint la seua integració i socialització activa en l’entorn que els rodeja, i dotant-los de les capacitats bàsiques per al seu desenvolupament integral com a mesura preventiva a l’abandó escolar.

L’Ajuntament del Pinós du a terme accions, al llarg de tot el curs escolar, que garanteixen: la detecció del risc, els drets a l’educació, i la formació i el desenvolupament adequat de la personalitat dels menors que es troben en aqueixa situació de risc i amb moltes possibilitats d’abandó escolar.

 • Tavernes Blanques. Empoderant la teua vida

El programa está destinat a donar una eixida a menors (entre 11 i 16 anys), veïns de Tavernes Blanques i amb problemes d’absentisme i fracàs escolar, dotant-los d’habilitats i pautes necessàries en la gestió de les emocions i relacions socials per a a desenvolupar una personalitat pròpia i un projecte de vida uniforme i saludable.

Naix davant de la necessitat d’una intervenció social més específica i especialitzada per a donar resposta a la problemàtica emergent en el municipi.

 • Xàbia. Programa contra l’absentisme escolar

 Dirigit a menors entre 5 i 16 anys que presenten conductes absentistes al llarg de la seua escolaritat obligatòria (primària i secundària).

El seu objectiu principal és la prevenció de les absències prolongades en les aules produïdes per situacions sociofamiliars diverses.

Es concreta en un equip de treball multidisciplinari compost per: Gabinet Psicopedagògic Municipal, Centres de Primària i Secundària, Treballadora Social, Educadora Social i Policia Municipal.

Programa per a impulsar una educació activa para mayores y jóvenes. Ajuntament de Paterna

Al començament del mandat 2015-2019, l’equip de govern de l’Ajuntament de Paterna va aconseguir la reobertura de totes les escoles públiques d’adults del municipi dotant-les de suficients docents per al funcionament de la plantilla de l’EPA.

Així va complir la promesa de cobrir les necessitats d’aprenentatge dels prop de 400 veïns de Paterna (en 2015) que cada any busquen ampliar la seua formació.

Durant aquest mandat, ha estat desenvolupant el programa per a l’educació de majors i jóvens del municipi i difonent-ho entre la població jove i adulta.

Projecte Minerva: Unitat d’Assistència a la Violència de Gènere i Domèstica. Ajuntament de Cocentaina (Alacant)

L’Ajuntament de Cocentaina va posar en marxa aquest projecte a fi d’atendre aquest greu problema social representat per unes víctimes amb particularitats que les diferencien de les altres.

Per a la seua posada en pràctica va comptar amb una cuidada planificació destinada a la busca de la qualitat en les intervencions i a aconseguir uns resultats que es revisaren i avaluaren.

El projecte es desenvolupa per mitjà de la unitat-grup d’assistència a la violència de gènere/domèstica de la Policia Local de Cocentaina (composta per un oficial i 3 agents) i compta amb un intens treball en xarxa en què també participen: els serveis socials, el centre de salut, la biblioteca, i els jutjats, entre altres actors.

Els seus objectius principals són:

 • L’anàlisi dels casos i l’elaboració d’un pla formatiu amb la finalitat de rebaixar el seu nombre amb signes estadístics, així com el de reincidència dels agressors.
 • L’atenció adequada a les víctimes de violència de gènere i el control de les ordes de protecció.

Ha rebut els següents premis i reconeixements:

 • Premi de qualitat de la Diputació d’Alacant en 2008.
 • Premi nacional de Bones pràctiques locals contra la violència de gènere, atorgat pel Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) en 2013. En aquest concurs van participar un total de 124 projectes de diversos organismes locals de tota Espanya.
 • Va ser seleccionat pel Comité Hàbitat Espanyol per a participar en el X Concurs Internacional de Bones Pràctiques de Nacions Unides per a millorar les condicions de vida que va tindre lloc a Dubai en juliol de 2014.
 • Va rebre la felicitació pública a títol col·lectiu de la Generalitat Valenciana pel seu treball i trajectòria contra la violència de gènere en 2015.

Pacte contra la Violència de Gènere. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (Generalitat Valenciana)

La FVMP, entitat adherida al Pacte, vol reconéixer l’esforç realitzat pel Consell, per mitjà de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per a arribar a aquest acord que té com a objectiu feminitzar la societat i lluitar contra la violència de gènere.

Són destacables les seues principals característiques:

 • Ho han subscrit 63 representants d’institucions, universitats, partits polítics i entitats socials i cíviques, que també han participat en l’elaboració del document.
 • Va acompanyat d’un increment pressupostari per a 2018 (un total de 12.793.881,78 euros) que dóna resposta a una de les seues línies estratègiques relativa a dotar d’un pressupost estable a la lluita contra les violències masclistes per a l’impuls de les mesures i accions que planteja. A més, com es tracta d’un pacte transversal, se sumaràn a aquesta partida les dotacions que cada conselleria destina al compliment de les mesures que li competeixen relatives a prevenció, sensibilització i detecció, així com a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones.
 • Compta amb 293 mesures encaminades a eradicar la violència de gènere i masclista que estan estructurades en cinc aqueixos estratègics subdividits en 21 objectius.
 • Els cinc aqueixos citats són:

Garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere.

Feminitzar la societat.

Coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles.

Socialitzar el problema.

Garantir la dotació pressupostària estable per a poder desenrotllar i implementar els objectius.