Criteris i Recomanacions al Pressupost Municipal de la Comissió de Treball d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic del Consell Social de la Ciutat de Castelló

Actualment les ciutats escometen nous desafiaments en una societat en continu canvi, cada vegada més globalitzada, que necessiten, per a afrontar la seua problemàtica, una via permanent de reflexió i pensament perquè la ciutat ja no sols és un nucli urbà on conviuen i es reben uns serveis, sinó que és molt més complexa, requereix idees i la seua posada en pràctica. La vida de la ciutadania dependrà hui i, la qual cosa és més important, en el futur, del model de ciutat que es planifique  i  es desenrotlle i en aqueixa important tasca de reflexió i col·laboració en la planificació del model de ciutat es contextualitza l’activitat del Consell Social de la Ciutat de Castelló.

La participació en els assumptes públics és un dret ciutadà i facilitar-ho constitueix una obligació per als poders públics segons estableixen els articles 23.1 i 9.2 de la Constitució Espanyola. Per això, en introduir especialitats en l’organització tradicional per als grans municipis, la Llei 57/2003, es 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local va preveure, per a aquests municipis, en l’article 131, la creació d’un Consell Social de la Ciutat com un òrgan participatiu de caràcter consultiu en què s’integrarien les principals organitzacions socials i econòmiques del municipi, centrat essencialment, en el camp del desenrotllament local i de la planificació estratègica urbana i pressupostària. Les funcions del Consell Social són el debat i assessorament en matèria de planificació estratègica urbana i desenrotllament global del municipi i els criteris i recomanacions del pròxim pressupost general. A través de les seues funcions d’assessorament i emissió de dictàmens no vinculants en l’àmbit local pretén reforçar la participació dels agents econòmics i socials en l’articulació de les polítiques públiques de l’Ajuntament de la ciutat.

El treball de la Comissió del Consell Social de la Ciutat de Castelló d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic es desenvolupa principalment durant els mesos d’abril a juliol a partir d’una metodologia participativa que fa possible obtindre conclusions legitimades a través del consens entre els diferents participants en la mateixa. Aquest mètode de treball inclou diverses fases que s’inicien per la Comissió a partir de l’avaluació de les recomanacions que es van fer per a l’elaboració del Pressupost de l’exercici anterior: partint d’aquesta anàlisi els seus components revisen, actualitzen i amplien amb noves accions els objectius generals i específics del document del passat exercici. El següent pas és seleccionar i prioritzar les actuacions a incloure en el document establint per a això un termini perquè tots els participants en la Comissió de Treball realitzen les propostes que conclouen amb la incorporació de noves accions consensuades, donant lloc al  text definitiu que ha de guiar l’elaboració del nou Pressupost.