CONCESSIÓ DE LES AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

A instàncies del director general d’Urbanisme de la Generalitat Valenciana, Vicente Joaquín García Nebot, enviem les ordres, publicades hui dijous 23 de setembre de 2021 en el DOGV, que estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes destinades a ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a l’elaboració d’instruments de planejament de minimització d’impactes territorials i per a la modernització i transparència del planejament urbanístic vigent, per a l’exercici 2021. El termini de presentació de sol·licitud de les ajudes és de 15 dies hàbils.

Adjuntem també instruccions relatives a la forma en la qual els equips redactors hauran d’elaborar els textos consolidats de planejament.

El procediment per a la sol·licitud de les ajudes és totalment telemàtic i s’haurà de presentar mitjançant formulari normalitzat. Aquest formulari inclou la informació que ha de presentar-se al costat de la sol·licitud, mitjançant la seu electrònica de la Generalitat, a través del següent enllaç:

https://politicaterritorial.gva.es/va/web/urbanismo/ajudes

Les ajudes van dirigides als ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Per a l’elaboració del text refós són en total 13 ajudes. I per a l’elaboració de l’esborrany de pla especial de minimització i del document inicial estratègic es concediran un màxim de:

  • 20 ajudes per a nuclis d’entre 3 i 10 habitatges.
  • Es concediran un màxim de 14 ajudes per a nuclis de fins a 30 habitatges.
  • Es concediran un màxim de 5 ajudes per a nuclis de fins a 50 habitatges

La quantia de cada subvenció és com a màxim de 18.000 euros.

A través del 012 es resoldran els dubtes i problemes tècnics.