Mocions i declaraciones institucionals

MOCIÓ DE SUPORT AL DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 11 d’abril 2017, ha adoptat per majoria, (vots a favor: PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP i EUPV, vot en contra; CIUTADANS,) la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals

MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA DE 2017

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals

MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA

El Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), presidida per Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d’Elda, en la reunió ordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2016, ha adoptat per majoria, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris

MOCIÓ A FAVOR DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

El Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies (FVMP), presidit per Rubén Alfaró Bernabé, alcalde D´Elda, en la reunió ordinària celebrada el día 1 de desembre de 2016, ha adoptat per unanimitat les següents Mocions peruè siguen remeses a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat  que s´adopte pels seus respectius plenaris.