Anàlisi de les modificacions de la Llei 9/2018 d'avaluació ambiental

Anàlisi de les modificacions de la Llei 9/2018 d'avaluació ambiental

Objectius

Analitzar les principals modificacions de Llei 9/2018 respecte a la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental. La Llei 9/2018 ha dut a terme nombroses modificacions en la regulació del procediment d'avaluació d'impacte ambiental que no es redueixen a les necessàries per a completar la transposició al nostre Dret de la Directiva 2014/52/UE; en aquest curs tractarem i analitzarem les més rellevants.

Contingut

MÒDUL 1: NOVA DEFINICIÓ DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL.

MÒDUL 2: ANÀLISI DE LES MODIFICACIONS DE LA LLEI D'AVALUACIÓ AMBIENTAL.
● Principals novetats relatives a l'actuació i a les relacions de les Administracions Públiques.
● Novetats en els supòsits exceptuables de l'avaluació d'impacte ambiental.
● Novetats relatives a la participació pública i a la notificació als interessats.
● Confidencialitat.
● Capacitat tècnica dels òrgans ambientals.
● Elaboració del document d'abast.
● Ampliació del contingut mínim de l'estudi d'impacte ambiental.
● Informació que l'Administració ha de posar a la disposició del promotor per a elaborar l'estudi d'impacte ambiental.
● Tràmit d'informació pública i de consultes: possibilitat de reiterar-lo si el promotor modifica el projecte o estudi d'impacte ambiental.
● Novetats en l'anàlisi tècnica de l'expedient.
● Novetats en el contingut de la declaració d'impacte ambiental.
● Regulació més completa del contingut de l'autorització del projecte i la seua publicitat.
● Possibilitat de suspensió del termini de vigència de la declaració d'impacte ambiental en cas de procediment judicial.
● Novetats en la sol·licitud d'inici de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada.
● Novetats en l'informe d'impacte ambiental.
● Regulació més completa del contingut de l'autorització del projecte i la seua publicitat.
● Novetats en l'avaluació de plans i projectes que poden afectar la Xarxa Natura 2000.
● Regularització a posteriori de l'omissió d'avaluació ambiental declarada per Sentència.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement tècnics/ques de departaments d´urbanisme i medi ambient

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59