Aplicació pràctica i adaptació de la protecció de dades en l'àmbit local

Aplicació pràctica i adaptació de la protecció de dades en l'àmbit local

Objectius

Diversos són els canvis normatius introduïts pel poder legislador en els últims temps que afecten l'activitat diària i ordinària de l’administració local, entre els quals destaquen els referits a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals.
A través del curs «Aplicació pràctica i adaptació de la Protecció de Dades en l'àmbit local», es pretén donar una visió pràctica i focalitzada en l'àmbit local al dret fonamental a la protecció de dades personals.

Contingut

1. Conceptes clau i principis fonamentals a observar en tot tractament de dades personals.
2. Drets que assisteixen al titular de les dades personals (afectat).
3. Obligacions de l'ajuntament: actuacions davant la necessitat de dur a terme un tractament de dades personals.
4. Interacció de la normativa de protecció de dades amb altres blocs normatius:
4.1. Normativa de transparència: Com complir amb les obligacions de publicitat activa o satisfer el dret d'un ciutadà d'accés a informació pública, quan la informació conté dades de caràcter personal.
4.2. Normativa de procediment administratiu: L'accés per l'interessat a les dades personals que es contenen en l'expedient.
4.3. Normativa de règim local: L'accés a la informació amb dades personals pels membres de la Corporació.
4.4. Especial referència, a través de l'anàlisi de supòsits pràctics, d'aplicació de la normativa de protecció de dades en els tractaments que realitza l'ajuntament (padró d'habitants, sessions dels òrgans col·legiats, etc.).

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59