Competències municipals en matèria d'Urbanisme, Medi Ambient, Activitats Recreatives i Establiments Públics

Competències municipals en matèria d'Urbanisme, Medi Ambient, Activitats Recreatives i Establiments Públics

Objectius

Conéixer les competències pròpies dels ens locals en matèria d'Urbanisme, Medi Ambient i control dels Establiments Públics, d'una banda pels constants canvis legislatius i per una altra (en el cas del control d'establiments públics) per la problemàtica en les creixents reclamacions veïnals unit a l'enfrontament de drets entre el dret al treball i el dret al descans.
Conéixer els àmbits d'actuació de les corporacions locals.
Adquirir coneixements per a racionalitzar l'esquema de les actuacions i de les mesures a adoptar.
Planificació dels diferents àmbits, teòrics i pràctics, en la definició, la integració i la posada a punt dels quals ha de col·laborar l'Administració Local

Contingut

BLOC I. INTRODUCCIÓ
a) L'administració local.
- Regulació.
- Conceptes relacionats.
b) Principals competències municipals.
- Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local.
- Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

BLOC II. URBANISME
Tema 1. Generalitats.
a) Definició urbanisme.
b) Competències estatals i autonòmiques.
c) Competències administracions locals.
Tema 2. Desenvolupament.
a) Plans d'ordenació.
b) Gestió urbanística i sistemes d'actuació.
c) Rehabilitació, regeneració i renovació urbana.
d) Planificació per a desenvolupament sostenible a escala local (agenda local 21).
e) Planejament urbanístic.
f) Gestió i execució urbanística.
g) Disciplina urbanística.
h) Catàlegs urbanístics.
i) Deure de conservació.

BLOC III. MEDI AMBIENT
Tema 1. Generalitats.
a) Introducció.
b) Concepte de medi ambient.
c) Principals competències de les administracions locals en matèria de medi ambient.
Tema 2. Desenvolupament de competències de les administracions locals.
a) Contaminació atmosfèrica.
b) Soroll i vibracions.
c) Recursos hídrics.
d) Sanejament.
e) Residus.
f) Medi natural.
g) Parcs i jardins.
h) Neteja pública.
i) Il·luminació pública, energia.
j) Protecció animals. Regulació.
k) Transports i mobilitat.
l) Activitats amb incidència ambiental.
m) Educació i sensibilització.

BLOC IV. ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS.
Tema 1. Generalitats.
a) Introducció.
b) Principal normativa aplicable.
c) Definicions.
d) Exclusions.
Tema2. Desenvolupament.
a) Llei 14/2010 de 3 de desembre de la generalitat d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
b) Annex de la llei 14/2010 de 3 de desembre de la generalitat d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
c) Decret 143/2015 d'11 de setembre del consell pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la llei 14/2010 de 3 de desembre de la generalitat d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
d) Competències municipals en matèria d'horaris d'activitats compreses en l'annex de la Llei 14/2010 de 3 de desembre de la generalitat d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
e) Ordenances municipals.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement tècnics/ques de departaments d´urbanisme i medi ambient

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59