Creació de nòmines

Creació de nòmines

Objectius

• Adquirir coneixements i habilitats en l'emplenament dels rebuts salarials i la normativa de liquidació.
• Conéixer el concepte bàsic de nòmina.
• Conéixer els requisits per a fer una nòmina.
• Diferenciar els continguts d'una nòmina.
• Conéixer les peculiaritats d'una nòmina.
• Conéixer les meritacions salarials que formen part d'una nòmina.
• Conéixer les meritacions no salarials que formen part d'una nòmina.
• Conéixer els conceptes que estan inclosos en l'apartat de deduccions d'una nòmina.
• Conéixer en profunditat l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
• Aplicar al rebut de salaris, la retenció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
• Emplenar el model 111 i el model 190 atenent la legislació vigent.

Contingut

Unitat 1: EL REBUT DE SALARIS.
• Concepte i contingut de la nòmina.
• Encapçalament: Dades.
• Meritacions.
• Deduccions.

Unitat 2: MERITACIONS SALARIALS.
• Salari base.
• Percepcions salarials.
• Complements salarials.


Unitat 3: MERITACIONS NO SALARIALS.
• Percepcions no salarials.
• Altres indemnitzacions.
• Millores voluntàries

Unitat 4: DEDUCCIONS.
• Quotes de Seguretat Social
• Retencions i ingressos a compte de l'IRPF

Unitat 5: CÀLCUL DE RETENCIONS I INGRESSOS DE L'IRPF.
• Obligacions del perceptor.
• Comunicació de dades al pagador (Model 145).
• Càlcul de retencions i ingressos de l'IRPF.
• Regularització del tipus de retenció.
• Tipus especials de retenció.
• Exclusió de l'obligació de retindre.
• Certificat de retencions i ingressos a compte de l'Impost. sobre la Renda de les Persones Físiques.

Unitat 6: MODELS DE LIQUIDACIÓ.
• Models de liquidació.
• Model 110 i model 111.
• Model 190.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59