Edificació i eficiència energètica

Edificació i eficiència energètica

Objectius

Donar a conèixer a l'alumnat conceptes com sostenibilitat, eficiència energètica en edificis i la legislació vigent

Contingut

1. Introducció a la sostenibilitat
a. Sostenibilitat
b. Eficiència energètica en edificis
c. Model de ciutat sostenible

2. Legislació aplicable
a. Legislació aplicable al sector de l'edificació
b. Codi tècnic edificació (CTE)
c. Reglament de les instal·lacions tèrmiques d'edificis
d. Requisits de legislació autonòmica aplicables a l'àmbit urbà

3. Demanda energètica
a. Sistemes passius de condicionament tèrmic en edificació
b. Tecnologies d'estalvi i ús eficient de l'energia en l'àmbit urbà

4. Tècniques d'estalvi i ús eficient de l'energia en edificis
a. Poligeneració (cotrigeneració)
b. Il·luminació artificial c.
c. Estalvi i ús eficient de l'aigua
d. Aïllament tèrmic
e. Sistemes de climatització / fred i ventilació
f. Domòtica
g. Rehabilitació energètica d'edificis existents

5. Valoració energètica en edificis i gestió urbana
a. Qualificació i certificació energètica en edificis
b. Eines per a la planificació energètica en l'àmbit urbà
c. Gestió de la mobilitat en ciutats
d. Enllumenat públic i eficiència energètica
e. Gestió eficient de l'aigua a nivell urbà
f. Aprofitament energètic dels residus urbans (RSU)

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement tècnics/ques de departaments d´urbanisme i medi ambient

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59