El contracte de serveis en la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

El contracte de serveis en la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

Objectius

• El principal objectiu és oferir una formació especialitzada en gestió de la contractació pública als empleats públics de les entitats locals.
• Millorar l'eficiència, transparència, sostenibilitat i utilizació estratègica de la contractació pública, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa i el principi d'integritat segons estableix la Llei 9/2917 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i les seues actualitzacions.
• Proporcionar l'aprenentatge d'implantació i gestió de la contractació pública segons la nova normativa
• Fomentar una contractació socialment eficient i innovadora a través de la implementació de criteris socials, ètics, mediambientals, de sostenibilitat i de facilitació de la participació de pimes.

Contingut

CAPÍTOL 1: NOVETATS DE LA NOVA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
CAPÍTOL 2. ÀMBIT SUBJECTIU I OBJECTIU D'APLICACIÓ DE LA LCSP.
CAPÍTOL 3. RÈGIM D'INVALIDESA I REVISIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS DICTATS EN MATÈRIA DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ. INCIDÈNCIA EN L'AMBITO LOCAL.
CAPÍTOL 4: DISPOSICIONS GENERALS SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC.
CAPÍTOL 5. LES PARTS DEL CONTRACTE.
CAPÍTOL 6: PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT, PREU, REVISIÓ DE PREUS EN ELS CONTRACTES DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I GARANTIES.
CAPÍTOL 7: ACTUACIONS RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
CAPÍTOL 8. EFECTES, COMPLIMENT I EXECUCIÓ DELS CONTRACTES.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de àrees econòmiques

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59