Avaluació del risc social en la infància

Avaluació del risc social en la infància

Objectius

• Aproximar a l'alumnat a la conceptualització del risc social en la infància, així com a la seua contextualització, factors desencadenants i impacte del risc en la infància.
• Conéixer el marc jurídic relacionat amb el risc social de la infància.
• Dotar de recursos per a l'avaluació del risc social en la infància.

Contingut

1. Revisant conceptes
Què entenem per risc? Identificació de les variables que ho ocasionen i ho delimiten.
- Infància, risc i societat del benestar: les claus de la socialització de la infància i les representacions socials del risc infantil.
- El context i el medi social: adaptació i redefinició del concepte de risc social infantil en l'actualitat.
- Indicadors del risc: subjectes i objectes, entorns i interaccions socials.
- Desencadenants del risc per la no cobertura de les necessitats bàsiques: fisicobiològiques, cognitives, emocionals i socials.
- Fitant el risc: maltractament físic/emocional, abús sexual, negligència, abandó, discriminació, explotació, mancances i dependències.
- Nous riscos i formes de maltractament infantil atés el context familiar, escolar/recreatiu, comunitari i tecnològic (Mass Media).

2. L'impacte del risc en la infància
Valoració del context i de l'exposició als factors determinants.
- Factors i variables de risc i vulnerabilitat infantil identificats en el/la menor, en la família i en l'entorn social pròxim.
- Situacions de desprotecció i d'emergència: graus de prevenció i d'intervenció.
- Resiliència i protecció: factors compensatoris que disminueixen el risc social en la infància.
- Conseqüències de l'impacte del risc social en la població infantil: efectes físics i psicosocials del maltractament infantil.
- El risc infantil en xifres: global i estatal.

3. Marc jurídic
instruments normatius per a la detecció i protecció del risc social infantil.
- Drets de menors a l'empara i desemparament de la legislació: el mapa de necessitats i riscos quant a normativa internacional, estatal, autonòmica i local.
- El paper dels Serveis Socials, les Delegacions Provincials d'Assumptes Socials i la Direcció General d'Atenció al Xiquet.

4. Anàlisi i avaluació del risc
Cap al disseny de protocols d'intervenció.
- Aproximació a instruments d'avaluació del risc: el BALORA.
- Cap al disseny consensuat d'un instrument d'avaluació del risc. Limites i beneficis.

5. Elaboració d'un instrument d'avaluació del risc de manera col·laborativa i consensuada entre professionals.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement treballadors/es i educadors/es socials, AEDL, psicòlegs, etc.

Data

Del 13/10/2020 al 22/10/2020

Horari

13,15,20,22 de 9 a 14