Formació per a personal que atén punts violeta

Formació per a personal que atén punts violeta

Objectius

Conéixer la legislació per a poder atendre els violetes amb efectivitat, agilitat i competitivitat. Els alumnes adquiriran els coneixements adequats per a poder valorar amb precisió les situacions relacionades amb la desigualtat, discriminació i agressió sexual. Així aplicar els protocols d'actuació a seguir en aquests casos

Contingut

Mòdul 1
● Articles de rellevància Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
● Història del Feminisme: Breu repàs per les tres onades, què va caracteritzar a cadascuna, com sorgeixen i quins són els seus principals representants.
Mòdul 2
● Sistema sexe/gènere: definicions.
● Estereotips i rols de gènere: definicions, característiques assignades a homes/dones.
● Educació diferencial, micromasclismes.
● Llenguatge sexista: utilització d'un llenguatge inclusiu.
Mòdul 3
● Violència de gènere: definició, tipus, què la regula.
● Violència sexual: definició, diferència entre abús i violació (Codi Penal), tipus, postures sobre la violència sexual, com es representa en els mitjans de comunicació.
● Punts violeta.
● Protocols d'actuació

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59