Gestió de la factura electrònica

Gestió de la factura electrònica

Objectius

Dotar a l'alumne dels coneixements necessaris per a la utilització de la signatura i certificat electrònic i donar-li a conéixer els avanços tecnològics i innovadors en el camp de la facturació electrònica, i els múltiples beneficis que no pot proporcionar l'aplicació d'aquesta tecnologia, reduint els costos i el temps utilitzat per a dur a terme el procés de facturació.

Contingut

TEMA 1. LA FACTURA ELECTRÒNICA EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
1. Ús de la factura electrònica en el sector públic.
2. Format de les factures electròniques i la seua signatura electrònica en la llei de factura electrònica.
3. Punt general d'entrada de factures electròniques.
4. Canvis associats al reglament EIDAS i a la Llei 40/2015.
5. La regulació de la identificació, la signatura i segell electrònics en la Llei 39/2015.

TEMA 2. REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES I PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
1. El registre comptable.
2. El registre comptable de factures.
3. Altres funcions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat vinculades a la funcionalitat del registre comptable.
4. L'obligació de presentació en un registre.
5. A manera de resum general sobre la regulació analitzada.


TEMA 3. LA REPERCUSIÓN ESPECÍFICA DE LA LLEI 25/2013 EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DE L'ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
1. Introducció.
2. Modificació de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions.
3. Modificació de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació.
4. La signatura electrònica en els procediments de contractació després la LCSP de 2017.
5. Modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.

TEMA 4. L'APLICACIÓN FACe. CARACTERÍSTICAS I MANEIG.
1. Introducció.
2. Factures.
3. Directori FACe.
4. Integradors.
5. Cercador de punts generals de factures de les administracions públiques.

TEMA 5. LES FACTURES ELECTRÓNICAS EN EL MARC DEL BON GOVERN ECONÓMICO I DEL CONTROL DELS DIRECTIUS PÚBLICOS.
1. El concepte de «bon govern» i el seu aplicació a l’àmbit de la gestió econòmica.
2. Els principis del bon govern com a elements teleològics en la formulació del règim d'obligacions en l’àmbit econòmic.
3. El règim general d'infraccions i sancions i la seua concreció en l'àmbit de la gestió de fons públics.
4. El règim de sancions.
5. Òrgan competent i procediment per a la imposició general d'infraccions en l'àmbit de les infraccions a les regles de bon govern.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59