Gestió dels procediments electrònics de contractació a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Gestió dels procediments electrònics de contractació a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Objectius

• Dotar als alumnes dels coneixements pràctics necessaris per a tramitar adequadament els procediments de contractació, per mitjans electrònics, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, oferint una visió eminentment pràctica.
• Dotar als destinataris dels coneixements teòrics necessaris per a la implementació d'una gestió exclusivament electrònica dels procediments de contractació del seu ajuntament.
• Modular l'impacte de la normativa de contractació sobre la gestió municipal, mitjançant l'ús de tècniques adequades en relació a la dimensió de l'Ajuntament.

Contingut

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
1.1. Òrgans de contractació de les Entitats Locals.
1.2. Normes específiques de contractació de les Entitats Locals.
1.3. Procediments de contractació:
a) Contractació menor.
b) Procediment obert.
c) Procediment obert simplificat.
d) Procediment simplificat abreujat.
1.4. Gestió electrònica dels procediments de contractació.

2. La Plataforma de Contractació del Sector Públic (I).
2.1. La Plataforma de Contractació del Sector Públic:
a) Aspectes generals.
b) Configuració.

3. La Plataforma de Contractació del Sector Públic (II).
3.1. Gestió de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per part dels òrgans de contractació:
a) Configuració.
b) Gestió de l'òrgan.
c) Licitacions.

4. La Plataforma de Contractació del Sector Públic (III).
4.1. Els òrgans d'assistència en la Plataforma de Contractació del Sector Públic; especialment, la Mesa de Contractació:
a) Configuració.
b) Gestió de l'òrgan.
c) Celebració de sessions.

5. La Plataforma de Contractació del Sector Públic (IV).
5.1. Gestió de procediments de contractació des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
5.1.1. Aspectes comuns.
5.1.2. Per procediments:
a) Obert.
b) Obert simplificat.
c) Obert simplificat abreujat.
d) Contractació menor.
e) Altres procediments de contractació.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59