La gestió pressupostària d'ingressos i despeses

La gestió pressupostària d'ingressos i despeses

Objectius

Dotar al personal al servei dels ens locals d'una visió general sobre la gestió pressupostària d'ingressos i despeses, especialment, la gestió pressupostària del procediment de despeses per aquells departaments i àrees de les entitats locals alienes a la intervenció, la qual cosa atorgarà major eficiència en la gestió d'expedients de despeses.

Contingut

MÒDUL I.- EL PRESSUPOST DE LES ENTITATS LOCALS.
● El pressupost com a instrument de planificació estratègica.
● El cicle pressupostari i les seues fases.
● L'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
● El pressupost local: concepte i règim jurídic. Principis. Elaboració i aprovació. Especial referència a les bases d'execució. La pròrroga del pressupost.

MÒDUL II.- LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA D'INGRESSOS.
● L'estructura del pressupost d'ingressos.
● L'execució del pressupost d'ingressos.

MÒDUL III.- LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESES.
● L'estructura del pressupost de despeses.
● Els crèdits pressupostaris i les seues modificacions.
● L'execució del pressupost de despeses i la seua relació amb el procediment de contractació.
● La liquidació del pressupost.

MÒDUL IV.- NOVETATS I CASOS PRÀCTICS.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59