La Llei de Contractes en el Sector Públic i la seua aplicació en les EELL. Aspectes pràctics

La Llei de Contractes en el Sector Públic i la seua aplicació en les EELL. Aspectes pràctics

Objectius

La finalitat del curs és la analitzar, dos anys després de la seua entrada en vigor, les necessitats de les entitats locals en relació a l'aplicació efectiva de la LCSP, incidint en els detalls de les particularitats dels tipus de contractes, procediments de licitació, qüestions relatives a la preparació dels contractes i la seua adjudicació i formalització. Tot això amb la condició de facilitar a funcionaris i càrrecs electes la comprensió d'una sèrie d'aspectes que, ben entesos, poden ajudar a la preparació de procediments i facilitar la gestió del dia a dia en els municipis valencians.
La planificació del curs s'ha dut a terme des d'una perspectiva teoricopràctica, posant l'accent en la problemàtica del dia a dia i l'anàlisi dels conceptes i situacions de fet que se solen donar en el municipalisme, exposat per professionals amb àmplia experiència en l'àmbit local.

Contingut

TEMA 1:
1. Els procediments de licitació en la LCSP, tipus de contractes, aspectes bàsics de la preparació dels contractes.
2. El licitador en els contractes públics: l'aptitud per a contractar en el sector públic. Els criteris d'adjudicació i les ofertes anormalment baixes.

TEMA 2:
1. La gestió del patrimoni de les entitats locals en relació amb la LCSP.
2. Les clàusules socials i mediambientals en els contractes públics.

TEMA 3:
1. La planificació de la contractació pública. Els sistemes dinàmics d'adquisició en la LCSP.
2. La funció de la Intervenció municipal: Aspectes fonamentals de la fiscalització dels contractes.

TEMA 4:
1. La fiscalització del contracte administratiu d'obres.
2. L'execució dels contractes administratius. Especial referència a la cessió i subcontractació en la contractació del Sector Públic.

TEMA 5:
1. La modificació i resolució dels contractes administratius.
2. L'adjudicació dels contractes i la seua formalització. Especial atenció a la formalització dels contractes mitjançant l'ús de mitjans electrònics.

TEMA 6:
1. La problemàtica en l'aplicació efectiva de la LCSP en els xicotets municipis.
2. El paper dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional en la contractació pública.

TEMA 7:
1. Aspectes pràctics de la licitació electrònica. La publicació d'informació en el perfil del contractant. El Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
2. Taller pràctic per a l'elaboració de plecs de clàusules administratives.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de àrees econòmiques

Data

Del 09/11/2020 al 18/11/2020

Horari

9, 11, 13, 16, 18 de 9 a 14h