Llei 26/2018 de la Generalitat Valenciana, de Drets i Garanties de la infància i l'adolescència.

Llei 26/2018 de la Generalitat Valenciana, de Drets i Garanties de la infància i l'adolescència.

Objectius

Conéixer els aspectes fonamentals regulats en LLEI 26/2018 DE 21 DE DESEMBRE, DE DRETS I GARANTIES DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA COMUNITAT VALENCIANA.

Contingut

UD1. OBJECTE, ÀMBIT I CRITERIS D'INTERPRETACIÓ.
UD2. POLÍTIQUES PÚBLIQUES D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA.
UD3. DRETS DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
UD4. PROTECCIÓ SOCIAL I JURÍDICA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA.
UD5. ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE PERSONES MENORS D'EDAT EN CONFLICTE AMB LA LLEI.
UD6. COMPETÈNCIES PÚBLIQUES I COOPERACIÓ PER A LA PROMOCIÓ I PROTECCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA.
UD7. ÒRGANS DE GARANTIA DELS DRETS I DE PARTICIPACIÓ.
UD8. RÈGIM SANCIONADOR.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement treballadors/es i educadors/es socials, AEDL, psicòlegs, etc.

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59