Llei 3/2019 de la Generalitat Valenciana, de Serveis Socials Inclusius

Llei 3/2019 de la Generalitat Valenciana, de Serveis Socials Inclusius

Objectius

Els sistemes de serveis socials constitueixen un dels pilars de l'estat social i democràtic de dret sorgit a partir de l'aprovació de la Constitució en 1978, la qual atribueix en l'article 148.1.20 la competència exclusiva en matèria d'assistència social a les comunitats autònomes.
La Llei 3/2019, de 18 de febrer de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, configura el marc jurídic d'actuació dels poders públics valencians en l'àmbit dels serveis socials, s'ordenen i regulen els serveis socials en la Comunitat i es planifica i s'estructura el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
Amb aquest objectiu la norma promou la universalitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials garantint, en condicions d’igualtat, equitat i justícia.
L'objectiu fonamental del curs és donar una visió bàsica i general de la Llei valenciana, destacant els punts més rellevants d'aquesta, perquè l'alumnat la conega i puga aplicar-la en els seus respectius llocs de treball.

Contingut

BLOC I
TEMA 1. ANTECEDENTS.

TEMA 2. VISIÓ GENERAL.
1. Comentari de la normativa.
1.1. Introducció.
1.2. Sistema públic valencià de serveis socials.
1.3. Catàleg i carteres de prestacions del sistema públic valencià de serveis socials.
1.4. Planificació, coordinació, ordenació i intervenció del sistema públic valencià de serveis socials.
1.5. Col·laboració de la iniciativa privada.
1.6. Participació.
1.7. Finançament.
1.8. Qualitat, investigació, innovació i avaluació.
2. Modificacions legislatives.
3. Entrada en vigor.
4. Correcció d'errors de la Llei 3/2019.

TEMA 3. PUNTS BÀSICS DE LA LLEI.
1. Objecte.
2. Àmbit d'aplicació.
3. Definicions bàsiques.
4. Els serveis socials valencians.
5. El sistema públic de serveis socials.
6. Principis rectors.

BLOC II
TEMA 1. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objectius del sistema públic valencià de serveis socials.
2. Titulars dels drets.
3. Drets de les persones usuàries dels serveis socials.
4. Deures de les persones usuàries dels serveis socials.
5. Drets dels professionals dels serveis socials.
6. Deures dels professionals dels serveis socials.
7. Competències de les administracions públiques.
7.1. Caràcter general.
7.2. Generalitat.
7.3. Municipis.
7.4. Diputacions provincials.

TEMA 2. CATÀLEG I CARTERES DE PRESTACIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS.
1. Consideracions generals
2. Catàleg de prestacions del servei públic valencià de serveis socials.
3. Cartera de prestacions del sistema públic valencià de serveis socials.

TEMA 3. FINANÇAMENT
1. Fonts.
2. Obligacions de les administracions públiques.
3. Sistema de finançament i principis.
4. Finançament de personal.
5. Finançament de prestacions.
6. Finançament d'infraestructures i equipaments.
7. Fórmules de col·laboració financera.
8. Participació econòmica de les persones usuàries en el cost del servei.
9. Aplicació de les taxes en matèria d'atenció social.
10. Determinació de la participació econòmica de les persones usuàries en el cost de la prestació de serveis.
11. Exempcions i bonificacions.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement treballadors/es i educadors/es socials, AEDL, psicòlegs, etc.

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59