NOVA LOTUP: Gestió en la ciutat consolidada (sòl urbà). Regeneració urbana. Agent edificador / rehabilitador

NOVA LOTUP: Gestió en la ciutat consolidada (sòl urbà). Regeneració urbana. Agent edificador / rehabilitador

Objectius

Explicar en termes teòrics i, sobretot pràctics, els nous Instruments de Gestió en el Sòl Urbà (Ciutat Consolidada) creats en la vigent legislació de Sòl Estatal i desenvolupats en la Nova LOTUP.
S'explicarà detalladament les innovacions instrumentals creades en la Llei Estatal de Sòl (TRLS/15) i en la Llei 1/2019 de Reforma de la LOTUP

Contingut

1. Memòries de viabilitat.
2. Actuacions de dotació.
3. Complexos Immobiliaris.
4. Execució substitutòria: Agent Edificador i Agent Rehabilitador.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement grups A1 i A2 de departaments d'urbanisme i medi ambient

Data

Del 28/09/2020 al 07/10/2020

Horari

28,30,2,5,7 de 9h a 14h