Nou Règim Jurídic dels Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local després del RD 128/2018

Nou Règim Jurídic dels Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local després del RD 128/2018

Objectius

Diversos són els canvis normatius introduïts pel poder legislador en els últims temps que afecten l'activitat diària i ordinària de l'Administració Local, entre els quals destaquen el nou règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Inclòs en el Pla Anual Normatiu de 2018, el RD 128/2018, pretén aclarir i unificar en un únic text la normativa vigent en relació amb el personal que presta serveis de control i fiscalització interna en les Entitats Locals, a fi d'enfortir la seguretat jurídica i d'evitar la confusió que puga resultar de la pluralitat de textos normatius en els quals, en l'actualitat, es troba dispersa la matèria, així com de les successives i diverses modificacions que en aquests textos s'han vingut produint.
A través del curs «Nou Règim Jurídic dels Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local després del RD 128/2018», es pretén donar una visió pràctica i focalitzada en l'àmbit local.

Contingut

1. Objectius del nou reglament: el desenvolupament del règim jurídic de l'escala de funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional.

2. Funcions necessàries i el seu acompliment per habilitat nacional. Novetats i conseqüències pràctiques:
2.1. Amb caràcter general.
2.2. La fe pública i assessorament legal preceptiu: aspectes pràctics i delimitació jurisprudencial.
2.3. Funció de control intern i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i funció de comptabilitat.
2.4. Funció de tresoreria i recaptació.

3. Regulació dels llocs de treball reservats als funcionaris d'habilitació nacional, i especial esment a la creació d'altres llocs de treball que tinguen atribuïda les funcions de col·laboració immediata.

4. Novetats en matèria d'accés i provisió a l'escala d'habilitació nacional.
4.1. Sistemes de provisió definitiva.
4.2. Altres formes de provisió.

5. Les particularitats de les situacions administratives i reingressos.

6. El règim disciplinari dels funcionaris d'administració local amb habilitació nacional, amb referència a la legislació autonòmica. Especial esment a la responsabilitat penal i per abast.

7. Les Disposicions Addicionals.

8. Anàlisi del règim transitori.

9. Conclusions.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferentement secretaris/es, interventors/es, tresorers/es habilitats/des de caràcter nacional

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59