Nous models de planificació del trànsit urbà i de mobilitat sostenible

Nous models de planificació del trànsit urbà i de mobilitat sostenible

Objectius

S'abordaran aspectes relacionats amb la mobilitat urbana sostenible, amb un enfocament d'impuls al canvi en la manera d'entendre la mobilitat urbana en els municipis, adaptant les seues infraestructures perquè els carrers tornen a ser espais més oberts, aportant aire nou en les maneres de relacionar-se i interactuar dels ciutadans, sense que això perjudique la funcionalitat i l'organització urbana, darrere d’un futur sostenible.

Contingut

1. MOBILITAT SOSTENIBLE I REGULACIÓ JURÍDICA.
1.1. Introducció.
1.2. Les fases del tractament jurídic.
1.3. L'obligatorietat de l'ús del casc.
1.3.1. Falta de proporcionalitat en l'obligatorietat.
1.3.2. Imposició del casc ciclista com a legislació simbòlica.
1.4. La regulació de les proves esportives, marxes cicloturistes i altres esdeveniments.
1.5. L'autonomia local en la regulació competencial.
1.6. La mobilitat sostenible com a principi rector.
1.7. Polítiques i normes de discriminació positiva.

2. LA MOBILITAT SOSTENIBLE.
2.1. Introducció.
2.2. La societat de l'automòbil.
2.3. La mobilitat com a alternativa.
2.4. Què entenem per mobilitat.
2.5. Cóm gestionar la mobilitat.
2.5.1. La legislació, les estratègies i plans oficials.
2.5.2. Els pactes per la mobilitat.
2.6. Primers intents de «mobilització».
2.7. «Ice 30 km/h: per uns carrers més habilitables».
2.7.1. La plataforma «Ciutat 30» de València.
Annex 1 PMUS Ajuntament de València.

3. DRET COMPARAT APROXIMACIÓ A LA UE. ÀREES URBANES - CONCEPTES I INSTRUMENTS LEGALS.
3.1. Introducció.
3.2. Transporte públic.
3.2.1. Integració del Reglament en el marc del Dret Nacional.
3.3. Mobilitat individual. Nous models emergents.
3.3.1. «Eco-pagament» al trànsit en ciutat - nucli urbà.
3.3.2. Zones de Baixes Emissions.
3.3.3. Mobilitat elèctrica.
3.4. Objectiu i finalitat.
Annex 2 Informe-proposta del Parlament Europeu.
Annex 3 PDMUC (Vitòria - Gasteiz).
Annex 4 La experiència internacional en peatges urbans.

4. ENFOCAMENT NORMATIU ADAPTAT A LES NECESSITATS ACTUALS.
4.1. Introducció.
4.2. Circulació i ús de bicicletes.
4.2.1. Circulació, parada, estacionament i actuacions en zones de prioritat per als vianants i vies ciclistes.
4.2.2. Senyalització i normes de convivència amb el tramvia.
4.3. Els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).
4.3.1. Concepte.
4.3.2. Classificació.
4.3.3. Característiques.
4.4. Ordenança de mobilitat de València. Aspectes destacables.
A nexe5 Ordenança de mobilitat Ajuntament de València.
A nexe6 Catàleg de senyalització per a vies ciclistes.

5. PROCEDIMENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE TRÀNSIT EN RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE TRANSPORT SOSTENIBLES.
5.1. Conceptes generals.
5.2. Legitimació.
5.3. Principals infraccions a la norma.
5.3.1. Infraccions administratives relatives a VMP.
5.4. Estipulació de sancions.
5.5. Infraccions i sancions. Ordenança de mobilitat de València.
5.6. Règim de responsabilitat penal i civil de conductors de VMP.
Annex 7 Normes i senyals reguladores de circulació.
Annex 8 Guia del ciclista.
Annex 9 Extracte del reglament general de circulació.

6. DEL REGISTRE DE BICICLETES I VMP.
6.1. Introducció.
6.2. Funció i característiques del sistema.
6.3. Requisits per a la inscripció.
6.4. Tramitació.
6.4.1. Procediment ordinari.
6.4.2. Procediment en línia.
6.5. Modificacions i baixes.
6.6. De la sostracció, robatori o extraviament de bicicletes i vehicles de mobilitat sostenible.

Destinatari

Policies locals

Data

Del 21/09/2020 al 20/10/2020

Horari

00:00 a 23:59