Preparant el nivell C1 de Valencià

Preparant el nivell C1 de Valencià

Objectius

L’ensenyament i aprenentatge d'una llengua representa un dels pilars de l'ensenyament educatiu de la nostra societat actual, emmarcada en un context global i plurilingüe.
En finalitzar el curs, l'alumnat ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.
A més, aquest curs prepara per a superar les proves lliures de nivell C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat Valenciana, de l’Escola Oficial d’Idiomes, i de les proves de CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià).

Contingut

BLOC 1
UNITAT 1
1. L'alfabet i els dígrafs.
2. La síl·laba.
3. Vocalisme.
UNITAT 2
1. Article i contraccions.
2. Els pronoms personals forts.
3. Accentuació gràfica.
4. Dièresi.
UNITAT 3
1. Formació del gènere i del nombre del substantiu i de l'adjectiu.
2. Introducció al verbs.
3. Formes no personals del verb: infinitiu, gerundi i participi.

BLOC 2
UNITAT 4
1. Els díctics.
2. Els possessius.
3. Els numerals.
4. Els relatius.
UNITAT 5
1. Els quantitatius.
2. Els indefinits.
3. El present d'indicatiu.
UNITAT 6
1. Les grafies g, j i els dígrafs tg, tj.
2. Adverbis i perífrasis verbals.
3. Ús del guionet.
4. L'imperfet.

BLOC 3
UNITAT 7
1. La grafia x i els dígrafs tx, ig.
2. Els interrogatius.
3. El passat perifràstic i el passat simple.
4. El perfet d'indicatiu.
UNITAT 8
1. Les grafies c, s, z, ç i el dígraf ss.
2. La grafia l, l·l i els dígrafs ll, tl i tll.
3. Els pronoms febles.
4. Les preposicions.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59