Procediment sancionador i expedient disciplinari

Procediment sancionador i expedient disciplinari

Objectius

L'alumnat ha de ser capaç, una vegada que finalitze el curs de:
• Interioritzar els principis rectors del procediment sancionador per a respectar-los i posar-los al servei de l'eficàcia de l'entitat local.
• Conéixer les diferents fases del procediment sancionador i els errors a evitar en cadascuna d'aquestes.
• Saber interpretar correctament els preceptes normatius que regulen aquest tipus de procediments i conjugar aqueixa interpretació amb els drets que li acompanyen.
• Conéixer la jurisprudència més rellevant i controvertida existent en l'actualitat en aquesta matèria.
• Conéixer les faltes disciplinàries en les quals pot incórrer com a funcionari i les sancions que corresponen a aquestes faltes.
• Estar al corrent de les novetats normatives existents en la matèria, especialment la nova regulació imposada per la Llei 39/2015, LPA.

Contingut

TEMA 1. ELS PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA
1. Introducció.
2. Les garanties constitucionals en el dret administratiu sancionador.
3. La identitat de principis punitius en el dret penal i dret sancionador administratiu.
4. El principi de legalitat i tipicitat.
5. El principi d'irretroactivitat.
6. El principi de responsabilitat o culpabilitat.
7. El principi de proporcionalitat.
8. La prescripció de les infraccions i de les sancions.
9. El principi de concurrència de sancions. Non bis in idem.
10. El principi d'antijuricitat.
11. Conclusions.
12. Bibliografia.

TEMA 2. EL PROCEDIMENT SANCIONADOR GENERAL
1. Novetats de la Llei 39/2015

TEMA 3. EL RÈGIM DISCIPLINARI I D'INCOMPATIBILITATS DEL PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL PROCEDIMENT SANCIONADOR EN AQUEST ÀMBIT.
BLOC I. RÈGIM DISCIPLINARI. LA RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA.
1. Principis.
2. Potestat disciplinària i responsabilitat penal.
3. Faltes disciplinàries.
4. Sancions disciplinàries.
5. Procediment disciplinari.
BLOC II EL RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS.
1. Fonament constitucional.
2. Incompatibilitat funcional.
3. Incompatibilitat horària.
4. Incompatibilitat econòmica.
5. Incompatibilitat amb una altra ocupació pública.
6. Incompatibilitat amb activitats privades.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59