Règim del sòl no urbanitzable a la CV

Règim del sòl no urbanitzable a la CV

Objectius

L´anàlisi integral del règim del sòl no urbanitzable a la Comunitat Valenciana a partir de la legislació vigent, tant el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana com la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

S’abordarà el sòl no urbanitzable des de la tres disciplines clàssiques de l’urbanisme: el planejament urbanístic, aprofundint en la forma en què cal ordenar el sòl no urbanitzable en la revisió dels plans generals, en les modificacions puntuals i en els plans especials; la gestió urbanística, amb especial incidència en les autoritzacions en el sòl no urbanitzable, tant llicències municipals com declaració d’interés comunitari; i la disciplina urbanística, centrant-se tant en els procediments de restauració de la legalitat urbanística com en els procediments sancionadors; incloent-se les aportacions de les últimes modificacions legislatives especialment referent a la minimització dels impactes territorials en sòl no urbanitzable pels disseminats residencials i la regularització d´activitats industrials

Contingut

1. El sòl en estat bàsic rural i el sòl no urbanitzable.
2. La infraestructura verda i el paisatge del medi rural.
3. Les afeccions territorials sectorials en el sòl no urbanitzable.
4. La zonificació en el medi rural.
5. Sòl no urbanitzable protegit i sòl no urbanitzable comú: L’ordenació estructural i l’ordenació detallada de cada zona.
6. Procediment d’aprovació dels instruments de planejament en el sòl no urbanitzable. Tramitació ordinària i tramitació simplificada.
7. Els plans especials en sòl no urbanitzable.
8. Avaluació ambiental estratègica, avaluació d’impacte ambiental i llicències ambientals en les actuacions en sòl no urbanitzable.
9. Els usos i aprofitaments en el sòl no urbanitzable.
10. Les actuacions de les Administracions Públiques i altres agents públics en el sòl no urbanitzable.
11. El règim de llicències municipals per a actuacions en el sòl no urbanitzable.
12. El règim de les declaracions d’interés comunitari. Contingut i termini i cànon de l´ús i aprofitament atorgat.
13. El procediment d´atorgament de les declaracions d’interés comunitari.
14. La caducitat i la revocació de les declaracions d’interés comunitari.
15. Actuacions de minimització d’impacte territorial I
16. Actuacions de minimització d’impacte territorial II.
17. Regularització d´activitats industrials en el sòl no urbanitzable. Les actuacions d´utilitat pública o interés social en sòl no urbanitzable.
18. La restauració de la legalitat urbanística.
19. El règim sancionador.
20. L’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement grups A1 i A2 de departaments d'urbanisme i medi ambient

Data

Del 13/10/2020 al 22/10/2020

Horari

13,15,20,22 de 9h a 14h