Solucions tecnològiques per al compliment de les lleis 39/2015 i 40/2015 per part de les AAPP.

Solucions tecnològiques per al compliment de les lleis 39/2015 i 40/2015 per part de les AAPP.

Objectius

En finalitzar el curs l'alumne tindrà una visió completa del nou escenari i de les solucions tecnològiques necessàries per a complir amb els requeriments que plantegen les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. En ambdues s'estipula que la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual de les administracions en els seus múltiples vessants de gestió interna, de relació amb els ciutadans i de relació d'aquelles entre si

Contingut

1. CRITERIS GENERALS SOBRE AUDITORIA INFORMÀTICA.
2. ANÀLISI DE RISC EN ELS SISTEMES D'INFORMACIÓ: IDENTIFICACIÓ DE VULNERABILITATS I AMENACES.
3. ANÀLISI DE RISC EN ELS SISTEMAS D'INFORMACIÓ: PLA DE GESTIÓ DE RISCOS OBJECTIUS.
4. EINES D'ANÀLISIS DE XARXA I DE VULNERABILITATS EN L'AUDITORIA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ.
5. EINES D'ANÀLISIS DE WEB I PROTOCOLS EN L'AUDITORIA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ.
6. LA FUNCIÓ DE FIREWALLS EN AUDITORIES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ.
7. GUIES PER A L'EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS FASES DE L'AUDITORIA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ OBJECTIU.
8. AUDITORIA DE LA PROTECCIÓ DE DADES.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59