Subvencions locals i activitat de control intern

Subvencions locals i activitat de control intern

Objectius

Posar al dia a l'alumne en la doctrina jurisprudencial i casuística pràctica més recent en matèria de gestió i tramitació de subvencions. L'alumnat ha de ser capaç, una vegada finalitze el curs de:
● Conéixer la manera d'abordar les incidències pràctiques més problemàtiques que puguen esdevindre al llarg de la tramitació, concessió i possible reintegrament de subvencions
● Conéixer quins són els aspectes més importants de la normativa en matèria de gestió de subvencions.
● Conéixer quins requisits han de complir els procediments de reintegrament de subvencions i la forma més eficaç d'abordar-los.
● Conéixer quina és la normativa de protecció de dades aplicable als procediments de concessió i possible reintegrament de subvencions.
● Conéixer quins són els nous drets dels interessats en matèria de protecció de dades i en el procediment administratiu electrònic.

Contingut

TEMA 1. RÈGIM JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS. QÜESTIONS CLAU EN MATÈRIA DE CONTROL.
1. Les subvenciones nominatives.
2. Problemàtica de la convocatòria de subvencions.
3. Activitats de control.
4. Les actuacions de control intern de l'activitat subvencional de les Entitats Locals.
5. Justificació i comprovació de subvencions.
6. Aspectes pressupostaris i comptables de les subvencions.
7. Auditor privat i subvencions públiques.
8. Comptabilitat de les subvencions i de les transferències en les Entitats Locals.

TEMA 2. LA INTERRELACIÓN DE LES SUBVENCIONS AMB ALTRES SECTORS JURÍDICS.
1. Contractació pública i subvencions.
2. Les subvencions com a benefici fiscal encobert.
3. Les subvencions municipals a institucions esportives a la vista del tractat de funcionament de la Unió Europea.
4. Els contractes de patrocini en el sector públic: la seua diferència amb la subvenció.
5. Les assignacions als grups polítics: règim jurídic, destinació, control, justificació i publicitat.
6. Conciliació de la transparència i la protecció de dades personals en la publicitat dels beneficiaris de subvencions.
7. Possibilitat de justificar la tramitació urgent de l'expedient de contractació en l'interés econòmic a rebre o no perdre una subvenció destinada al seu finançament.

TEMA 3. GARANTIA INSTITUCIONAL DE LA LEGALITAT EN LA GESTIÓ DE LA SUBVENCIONS. PROBLEMÀTICA PRÀCTICA
1. Base de dades Nacional de Subvencions.
2. La política del frau de subvencions i la seua incidència en les Entitats Locals.
3. El reintegrament de subvencions per incompliment: problemàtica més abundant.
4. La nova configuració del frau de subvencions. Eines per a previndre’l.
5. El procediment com a garantia de legalitat. Els efectes de la caducitat en el procediment de reintegrament de subvencions.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59