Transparència, accés a la Informació pública i les normes de Bon Govern com a eix fonamental de tota acció política

Transparència, accés a la Informació pública i les normes de Bon Govern com a eix fonamental de tota acció política

Objectius

Amb l'aprovació d'aquesta Llei 19/2013, el Legislador pretén, com deixa veure en el seu preàmbul, satisfer les exigències socials i polítiques existents respecte a la millora de l'accessibilitat a la informació pública, a més d'introduir en l'Ordenament Jurídic un grau de protecció de la transparència en el si del sector públic equiparable al propi dels Ordenaments d'altres democràcies consolidades.
Per al compliment de tals objectius, la Llei se centra en dos aspectes fonamentals:
- D'un costat, la millora de la transparència de l'activitat pública, per al que estableix obligacions de publicitat de determinada informació que han de complir els subjectes en ella establits sense necessitat de requeriment previ, així com reconeix el dret de totes les persones a accedir a la informació pública, disposant les condicions i la manera en què poden exercir-lo.
- D'un altre costat, consagra normes, denominades de «bon govern», que han d'observar-se pels membres de Govern i alts càrrecs de l'Administració Pública, així com estableix infraccions i sancions en relació amb aquelles.
L'objectiu fonamental del curs és que l'alumnat conega tant la llei estatal com l'autonòmica, adquirint els coneixements bàsics per a poder aplicar-los en l'exercici dels seus llocs de treball.

Contingut

BLOC I
TEMA 1. LLEI 19/2013
1. Estudi detallat de la llei:
1.1. Objecte de la norma.
1.2. Estructura de la norma.
1.3. Àmbit d'aplicació.
1.4. Principis de bon govern.
1.5. Infraccions i sancions.
1.6. Infraccions disciplinàries.
1.7. Sancions.
1.8. Òrgan competent i procediment sancionador.
1.9. Prescripció.
2. Consell de transparència i bon govern.
2.1. Naturalesa i Règim Jurídic.
2.2. Objectius.
2.3. Funcions.
2.4. Adscripció i seu.
2.5. Col·laboració amb les comunitats autònomes i ens locals.
2.6. Transparència.
2.7. Òrgans.

TEMA 2. RECOPILACIÓ I ESQUEMA LLEI 19/2013.
1. Antecedents.
2. Mesures.
3. Context europeu i internacional.
4. Resum.

TEMA 3. NORMATIVA BÀSICA DE TRANSPARÈNCIA.
1. Estatal.
2. Autonómica.

BLOC II
TEMA 1. LES POLÍTIQUES DE TRANSPARÈNCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
1. Llei 2/2015.
2. Consell de transparència.
3. Decret 56/2016.
4. Llei 5/2016 de modificació de la llei 2/2015.
5. Acord del Consell.
6. Decret 105/2017.

TEMA 2. CONCRECCIONES DE LA NORMATIVA BÀSICA.
1. Quines matèries regula la Llei 2/2015. A qui afecta.
2. Quines matèries regula el Decret 105/2017. A qui afecta.

TEMA 3. LLEI 2/2016 DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/2015.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59