Valencià, llenguatge administratiu

Valencià, llenguatge administratiu

Objetivos

Aprender las características del lenguaje administrativo valenciano, eliminando las influencias del castellano y adecuándolo a la actualidad.

Contenido

BLOC 1
UNITAT 1
1. Definició i estil del llenguatge administratiu
2. Característiques
3. La modernitat del llenguatge administratiu

UNITAT 2
1. Tractament personal
2. Tractament protocol·lari

UNITAT 3
1. Llenguatge igualitari
2. Ús igualitari del llenguatge administratiu
3. Recursos lingüístics i gràfics

BLOC 2
UNITAT 4
1. Majúscules i minúscules
2. Tipus de lletra
3. Signes de puntuació

UNITAT 5
1. Abreviacions: abreviatures, sigles i símbols
2. Fraseologia
3. Terminologia

UNITAT 6
1. Ús de xifres i lletres
2. Criteris generals de traducció
3. Documents administratius

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 13/11/2017 al 17/12/2017

Horario

00:00 a 23:59