Valencià, nivell C2

Valencià, nivell C2

Objetivos

Dotar a los participantes de un conocimiento avanzado del valenciano, equivalente al nivel C2 de la JQCV.

Contenido

BLOC 1

UNITAT 1

 1. Variació lingüística i registres
 2. La síl·laba i el diftong
 3. El vocalisme

UNITAT 2

 1. L'article
 2. L'apòstrof i la contracció
 3. L'accentuació gràfica i la dièresi

UNITAT 3

 1. La flexió del substantiu i de l'adjectiu
 2. Els demostratius
 3. Els possessius
 4. Els quantificadors: quantitatius, indefinits i numerals

COMPLEMENTÀRIES

 • Com escriure millor
 • Dictat

 

BLOC 2

UNITAT 4

 1. Les paraules patrimonials, cultismes i neologismes
 2. El verb
 3. Les perífrasis verbals

UNITAT 5

 1. Les grafies g, j i els dígrafs tg i tj
 2. Els relatius, interrogatius i exclamatius
 3. Els adverbis

UNITAT 6

 1. La grafia x i els dígrafs tx, ig
 2. El guionet
 3. Les conjuncions i les preposicions

COMPLEMENTÀRIES

 • Propietats del text
 • Dictat

 

BLOC 3

UNITAT 7

 1. Les interferències lèxiques: els castellanismes, la ultracorrecció i els vulgarismes
 2. Les consonants oclusives: p, t, c, b, d, g

UNITAT 8

 1. Els pronoms personals i els pronoms febles
 2. Les grafies z, ss, c, ç
 3. Les grafies l, l·l i els dígrafs tll, tl, ll

COMPLEMENTÀRIES

 • Llenguatge no sexista
 • Dictat

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 01/10/2018 al 04/11/2018

Horario

00:00 a 23:59h