Valencià, llenguatge administratiu

Valencià, llenguatge administratiu

Objetivos

Aprendre les característiques del llenguatge administratiu valencià, adequant-lo a l’actualitat.

Contenido

BLOC 1
UNITAT 1
1. Definició i estil del llenguatge administratiu
2. Característiques i modernitat del llenguatge administratiu
3. El procés d’elaboració d’un document

UNITAT 2
1. Tractament personal
2. Tractament protocol·lari

UNITAT 3
1. Llenguatge igualitari
2. Ús igualitari del llenguatge administratiu
3. Recursos lingüístics i gràfics

BLOC 2
UNITAT 4
1. Majúscules i minúscules
2. Tipus de lletra
3. Signes de puntuació

UNITAT 5
1. Abreviacions: abreviatures, sigles i símbols
2. Fraseologia
3. Terminologia

UNITAT 6
1. Ús de xifres i lletres
2. Criteris generals de traducció
3. Documents administratius
a. Documents protocol·laris: invitació / saluda
b. Documents administratius generals.
i. Acta de reunió
ii. Anunci
iii. Avís
iv. Carta
v. Certificat
vi. Citació
vii. Conveni
viii. Covocatòria de reunió
ix. Declaració jurada
x. Diligència
xi. Informe
xii. Memòria
xiii. Notificació d’una resolución
xiv. Ofici
xv. Petició
xvi. Recurs
xvii. Resolució
xviii. Sol·licitud
c. Correu electrònic
4. Recursos web i informàtics

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 04/11/2019 al 08/12/2019

Horario

00:00 a 23:59h