Valencià, llenguatge administratiu

Valencià, llenguatge administratiu

Objetivos

Aprendre les característiques del llenguatge administratiu valencià, adequant-lo a l’actualitat.

Contenido

BLOC 1 UNITAT 1 1. Definició i estil del llenguatge administratiu 2. Característiques i modernitat del llenguatge administratiu 3. El procés d’elaboració d’un document UNITAT 2 1. Tractament personal 2. Tractament protocol·lari UNITAT 3 1. Llenguatge igualitari 2. Ús igualitari del llenguatge administratiu 3. Recursos lingüístics i gràfics BLOC 2 UNITAT 4 1. Majúscules i minúscules 2. Tipus de lletra 3. Signes de puntuació UNITAT 5 1. Abreviacions: abreviatures, sigles i símbols 2. Fraseologia 3. Terminologia UNITAT 6 1. Ús de xifres i lletres 2. Criteris generals de traducció 3. Documents administratius a. Documents protocol·laris: invitació / saluda b. Documents administratius generals. 4. Recursos web i informàtics

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 04/11/2019 al 08/12/2019

Horario

00:00 a 23:59h