Valencià, nivell C1

Valencià, nivell C1

Objetivos

Dotar als participants d’un coneixement mig-alt del valencià, equivalent al nivell C1 de la JQCV.

Contenido

BLOC 1
UNITAT 1
1. L'alfabet i els dígrafs
2. La síl·laba
• Diftongs, triftongs, hiats
• i/u consonàntiques
• Separació sil·làbica
3. Vocalisme

UNITAT 2
1. Article i contraccions
2. Els pronoms personals forts
3. Accentuació gràfica
4. Dièresi

UNITAT 3
1. Formació del gènere i del nombre del substantiu i de l'adjectiu
2. Introducció al verbs
3. Formes no personals del verb: infinitiu, gerundi i participi.

COMPLEMENTÀRIES
• Lèxic i semàntica
• Dictat

BLOC 2
UNITAT 4
1. Els díctics
2. Els possessius
3. Els numerals
4. Els relatius

UNITAT 5
1. Els quantitatius
2. Els indefinits
3. El present d'indicatiu

UNITAT 6
1. Les grafies g, j i els dígrafs tg, tj
2. Adverbis i perífrasis verbals
3. Ús del guionet
4. L'imperfet

COMPLEMENTÀRIES
• Lèxic i semàntica
• Dictat

BLOC 3
UNITAT 7
1. La grafia x i els dígrafs tx, ig
2. Els interrogatius
3. El passat perifràstic i el passat simple
4. El perfet d'indicatiu

UNITAT 8
1. Les grafies c, s, z, ç i el dígraf ss
2. La grafia l, l·l i els dígrafs ll, tl i tll
3. Els pronoms febles
4. Les preposicions

COMPLEMENTÀRIES
• Lèxic i semàntica
• Dictat

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 04/11/2019 al 08/12/2019

Horario

00:00 a 23:59h