Valencià, nivell C2

Valencià, nivell C2

Objetivos

Dotar als participantes d’un coneixement alt del valencià, equivalent al nivell C2 de la JQCV

Contenido

BLOC 1
UNITAT 1
1. Variació lingüística i registres
2. La síl·laba i el diftong
3. El vocalisme

UNITAT 2
1. L'article
2. L'apòstrof i la contracció
3. L'accentuació gràfica i la dièresi

UNITAT 3
1. La flexió del substantiu i de l'adjectiu
2. Els demostratius
3. Els possessius
4. Els quantificadors: quantitatius, indefinits i numerals

COMPLEMENTÀRIES
• Com escriure millor
• Dictat


BLOC 2
UNITAT 4
1. Les paraules patrimonials, cultismes i neologismes
2. El verb
3. Les perífrasis verbals

UNITAT 5
1. Les grafies g, j i els dígrafs tg i tj
2. Els relatius, interrogatius i exclamatius
3. Els adverbis

UNITAT 6
1. La grafia x i els dígrafs tx, ig
2. El guionet
3. Les conjuncions i les preposicions

COMPLEMENTÀRIES
• Propietats del text
• Dictat

BLOC 3
UNITAT 7
1. Les interferències lèxiques: els castellanismes, la ultracorrecció i els vulgarismes
2. Les consonants oclusives: p, t, c, b, d, g

UNITAT 8
1. Els pronoms personals i els pronoms febles
2. Les grafies z, ss, c, ç
3. Les grafies l, l·l i els dígrafs tll, tl, ll

COMPLEMENTÀRIES
• Llenguatge no sexista
• Dictat

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 30/09/2019 al 03/11/2019

Horario

00:00 a 23:59h