Valencià, nivell C2

Valencià, nivell C2

Objetivos

Dotar als participantes d’un coneixement alt del valencià, equivalent al nivell C2 de la JQCV

Contenido

BLOC 1 UNITAT 1 1. Variació lingüística i registres 2. La síl·laba i el diftong 3. El vocalisme UNITAT 2 1. L'article 2. L'apòstrof i la contracció 3. L'accentuació gràfica i la dièresi UNITAT 3 1. La flexió del substantiu i de l'adjectiu 2. Els demostratius 3. Els possessius 4. Els quantificadors: quantitatius, indefinits i numerals BLOC 2 UNITAT 4 1. Les paraules patrimonials, cultismes i neologismes 2. El verb 3. Les perífrasis verbals UNITAT 5 1. Les grafies g, j i els dígrafs tg i tj 2. Els relatius, interrogatius i exclamatius 3. Els adverbis UNITAT 6 1. La grafia x i els dígrafs tx, ig 2. El guionet 3. Les conjuncions i les preposicions BLOC 3 UNITAT 7 1. Les interferències lèxiques: els castellanismes, la ultracorrecció i els vulgarismes 2. Les consonants oclusives: p, t, c, b, d, g UNITAT 8 1. Els pronoms personals i els pronoms febles 2. Les grafies z, ss, c, ç 3. Les grafies l, l·l i els dígrafs tll, tl, ll

Destinatarios

EE.PP. de la administración local

Fecha

Del 30/09/2019 al 03/11/2019

Horario

00:00 a 23:59h