Presidència de la Generalitat

30 Juny, 2020

Extracte de la Resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen per a l’any 2020 subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

18 Maig, 2020

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2020, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020.

Prefectura de l’Estat

22 Abril, 2020

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.

Ministeri d’Hisenda

7 Abril, 2020

Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual s’estableixen les instruccions a les quals hauran d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes […]

Prefectura de l’Estat

1 Abril, 2020

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Presidència de la Generalitat

31 Març, 2020

Resolució de 26 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2020.

FÒRUM MANCOMUNITATS FVMP

20 Febrer, 2020

El Fòrum de Mancomunitats (FM) de l’FVMP es crea amb la voluntat de fomentar el desenvolupament de les mancomunitats i dels municipis, considerant-les eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant el desenvolupament d’una autèntica cultura associativa com a base per a incrementar l’eficiència i eficàcia de prestació dels Serveis públics.

Presidència de la Generalitat

19 Febrer, 2020

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis […]

Prefectura de l’Estat

19 Febrer, 2020

Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establit en l’article 52.d) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Presidència de la Generalitat

12 Febrer, 2020

DECRET 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, el manteniment i la posada en funcionament de caixers automàtics, a determinats municipis i nuclis de població en […]