Ajudes per l’execució de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) per a l’exercici 2021

Resolució de 22 de setembre de 2021, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvenciones destinades a l’execució de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) per a l’exercici 2021

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/30/pdf/2021_9714.pdf

Podran ser beneficiaris de les subvencions recollides en aquestes bases els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que compten en el seu municipi amb un PLPIF aprovat i vigent el dia de la publicació en el DOGV de la convocatòria anual de la subvenció.

Les sol·licituds i la documentació a aportar, conforme amb el que s’estableix en la base octava de l’Ordre 14/2021, de 8 de setembre, es presentaran a través dels corresponents models normalitzats que es publicarà en la guia PROP de la Generalitat http://www.gva.es/ proc22002

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22002

El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici 2021 serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del extracte de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ORDRE 14/2021, de 8 de setembre, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana en els exercicis 2021 a 2023 destinades a l’execució de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) aprovats.

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/16/pdf/2021_9127.pdf