Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2020, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en la secció V, Ajudes a persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges, almodins o al detall, de productes agroalimentaris afectats
per la Covid-19, del Decret 59/2020, de 8 de maig, delConsell, d’aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en
règim autònom del sector primari, que han patit pèrdueseconòmiques per Covid-19.