Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Decret Legislatiu 1/2019, del Consell, de 13 de desembre, d’aprovació del text refós de la Llei de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana.