Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

29 Gener, 2020

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2020.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/22/pdf/2020_371.pdf

Les subvencions que es convoquen tenen com a finalitat finançar inversions que tinguen per objecte l’execució d’obres i subministraments per a la reforma i la modernització d’instal·lacions i equipament de sales o espais escènics existents, que s’executen íntegrament en 2020

A l’efecte d’aquesta convocatòria, es consideren espais escènics existents els centres culturals, o una part d’aquests, les característiques dels quals són adequades per a la representació d’arts escèniques i musicals davant del públic, i que es troben en alguna de les situacions previstes en les bases reguladores d’aquestes ajudes.

En la present convocatòria només s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió el pressupost d’execució material dels quals no supere els 70.000,00 €, IVA i altres conceptes no subvencionables exclosos

Termini: 15 dies a comptar des de l’endemà de publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La presentació de les sol·licituds haurà de realitzar-se en tot cas per mitjans electrònics. Es pot accedir-se directament a aquest procediment en el següen url:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19122

Mitjançant l’Ordre 44/2017, de 5 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8191, 15.12.2017, URL http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/15/ pdf/2017_11372.pdf), es van aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i la modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/15/pdf/2017_11372.pdf