Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

5 Juny, 2019

Resolució de 28 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2019, les subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/04/pdf/2019_5642.pdf

Termini:  15 dies, a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les sol·licituds de subvenció únicament es poden presentar de manera telemàtica, i s’han de formalitzar segons els models que figuren en l’adreça d’internet

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16662,