Conselleria d’educació, investigació, cultura i esport

17 Juny, 2019

Resolució d’11 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/13/pdf/2019_6084.pdf

Terminis

Per a l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, el termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació preceptiva, per part de les famílies, serà de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el DOGV.

Una vegada signada la sol·licitud, es presentarà en el centre o escola municipal on estiga matriculat l’alumne/a, i s’hi adjuntarà la documentació que s’estableix en la convocatòria.

El termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds per part dels centres i les escoles municipals serà des de la recepció de la sol·licituds fins a dos dies hàbils després  de la data de finalització de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds per part de les EMI, per el alumnat de 2-3 anys serà de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el DOGV.

El representant de l’entitat local o de l’empresa concessionària, si escau, emplenarà la seua sol·licitud utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d’informació de la Generalitat, s’accedirà a l’apartat de Serveis en línia de la Seu Electrònica de la Generalitat, web: https://sede.gva.es o http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo  en “acceso a la aplicación Bono Infantil

Conselleria d’educació, investigació, cultura i esport:

  • escolesmunicipals@gva.es
  • TLF: 961970758 / 961970596 / 961970946 / 961970173
  • SOLUCIÓ D´INCIDÈNCIES EN ACCÉS A L´APLICACIÓ: TLF: 961150019