Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Ordre 26/2016, de 13 de juny, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres i material curricular en els centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana. Aquesta ordre regula el procediment d’implantació dels bancs de llibres en els centres sostinguts amb fons públics, així com les subvencions destinades als centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.