DECRET 21/2016, de 29 de desembre, pel qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics,