DECRET 26/2016, de 4 de març, del Consell, pel qual es fixen les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València en matèria de turisme (DOCV núm. 7736, 08.03.2016)