DECRET 40/2016 pel qual es regula l’admissió en els centres públics i privats concertats

DECRET 40/2016, de 15 d´abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d´Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV núm. 7762, 18.04.2016)

Text del Decret