Direcció de l’Estat

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006, ratificada per Espanya en 2008, insta als Estats firmants a prohibir «toda discriminació per motius de discapacidad», i els obliga a reconéixer «que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres

Llei 4/2017, de 28 de juny, de modificació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària