La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport dóna instruccions per a l’organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats.

Resolució d’1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l’elaboració del seu pla d’activitats i de la seua memòria durant el curs 2016-2017.

Correcció d’errors de la Resolució d’1 de juliol de 2016.