l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu. https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9823.pdf

– Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d’ajudes s’iniciarà el dia 3 de novembre i finalitzarà el 31 de desembre de 2023, termini a partir del qual no seran admeses més sol·licituds. No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d’entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d’augment pressupostari, d’acord amb el que s’estableix en l’article 2 de la present convocatòria.