l’Institut Valencià de Cultura

30 Maig, 2019

Resolució de 23 de maig de 2019, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions destinades al foment d’activitats musicals tals com l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a novembre de 2019

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/30/pdf/2019_5401.pdf

Termini: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la següent URL:

http://ivc.gva.es/

https://ivc.gva.es/val/ivc-val/ivc-obert/ajudes-musica-2019