L’ORDENANÇA MARC PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE MOSQUITS POSSIBLES VECTORS DE MALALTIES I MOSQUITS AUTÒCTONS.

L´FVMP ha elaborat L’ORDENANÇA MARC PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE MOSQUITS POSSIBLES VECTORS DE MALALTIES I MOSQUITS AUTÒCTONS dins del marc del Conveni de col·laboració en matèria de salut pública, entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l´FVMP, per a coordinar les actuacions i serveis que es presten en aquest àmbit, i desenvolupar accions de difusió, informació, formació i suport que contribuïsquen a la millora de la promoció i protecció de la salut en l’àmbit municipal.

Aquesta Ordenanza és un instrument que obliga a la garantia i la seguretat higiènica interna en totes les accions que executa l’ajuntament, directament o a través de contractació, i s’estén a totes les institucions públiques i privades situades en el seu àmbit territorial amb un missatge clar d’exemplaritat i eficàcia.

Així mateix, l’Ordenança local va més enllà de l’habitual regulació externa de conductes de persones naturals o jurídiques que siguen propietàries o inquilines d’habitatges o posseïdores de solars, i qualsevol tipus de béns, objectes, activitats econòmiques o espais situats en el municipi perquè es dirigeix a tota la ciutadania del municipi donat el seu caràcter de prevenció en salut comunitària.

L’Ordenança, en el seu títol segon, dissenya una nova cultura d’implicació de la ciutadania basada a comunicar, informar, crear opinió, potenciar i fomentar la participació i la seua col·laboració. Per això, es planteja una nova estructura d’Ordenança que proposa, des del principi, programes de transparència, sensibilització i educació amb el conjunt dels actors implicats i aconseguir, amb això, la màxima empatia i sinèrgia amb els objectius pretesos.

Aquesta Ordenança es un instrument que evoluciona dins de la responsabilitat, conjunta en matèria de salubritat, i que pretén «fer les coses bé» posant a la prevenció i la seguretat com a eixos d’interacció de tots els factors que intervenen en l’escenari del control dels mosquits vectors de malalties.

D’altra banda, els indicadors d’avanç de la plaga també ens alerten i obliguen a incloure els detalls de l’acció municipal en cas d’infecció epidemiològica amb el mosquit tigre de vector en el municipi.

L’ajuntament haurà de preveure i adoptar un protocol d’actuacions clar i adaptable en cas de ser informat d’una infecció epidemiològica pel mosquit tigre en el seu municipi. És a dir, l’acció i coordinació institucional de la gestió de casos d’arbovirosis amb període de virèmia en la nostra Comunitat, tant davant la declaració de casos importats (contrets fora de la Comunitat) com d’autòctons contrets per la picada d’un mosquit tigre infectat en el nostre territori.

Amb aquesta Ordenança marc per a la prevenció i control de mosquits vectors de malalties i mosquits autòctons comuns, l’FVMP pretén facilitar la planificació municipal interna, la inspecció i coordinació externa possibilitant un alt nivell d’exigència preventiva, i amb una vocació clara de divulgació i informació per a la millor presa de decisions en l’àmbit de la vigilància i la prevenció en salut de la població.

La Ordenança s’estructura en quatre títols, quatre disposicions addicionals i dues Disposicions Finals. El Títol I recull les disposicions generals de caràcter directiu, que permeten, tant als òrgans competents com als particulars, la seua correcta aplicació a través de la delimitació del seu objecte, àmbit d’aplicació, definicions dels conceptes i competències locals.

El Títol II regula la col·laboració i obligació ciutadana, el foment i la transparència. aquest és un dels canvis substancials que introdueix aquest model d’ordenança en prioritzar la col·laboració, sensibilització i informació ciutadana en la consecució dels objectius previstos.

El Títol III, de l’acció municipal preventiva, la contractació pública i el control i intervenció administrativa on aglutina totes les accions i noves capacitats locals en la prevenció, el control i la intervenció.

El Títol IV, estableix el del règim sancionador aborda la inspecció i sanció, incardinant-se totes dues potestats amb la legislació vigent en la matèria.

L’Ordenança marc es complementa amb quatre annexos que ajuden als ajuntaments en l’actualització dels seus documents de control i, particularment dels procediments de coordinació d’actuacions municipals addicionals davant la declaració de cas autòcton o importat d’infecció (dengue, chikunguña, i zika) amb el mosquit tigre de possible vector.

ANNEX I. Recomanacions a la ciutadania sobre la prevenció en salut per picades de mosquits tigre o altres.

ANNEX II. Model del certificat acreditatiu de la realització del tractament.

ANNEX III. Recomanacions tècniques per a la contractació d’empreses de serveis de gestió de plagues.

ANNEX IV. Actuacions municipals addicionals davant la declaració de cas autòcton o importat d’infecció (dengue, chikungunya, i zika) amb el mosquit tigre de vector.

  • Campanya divulgativa. Informació ciutadana.
  • Inspeccions entomològiques en espais i entorns privats.
  • Protocol d’actuació davant la declaració de cas autòcton o importat d’infecció amb el mosquit tigre de vector.
  • Procediment de gestió de casos d’arbovirosis amb període de virèmia en la Comunitat Valenciana.

Per a la validació de l’Ordenança proposada per l’FVMP es va traslladar el text a la Subcomissió de treball de vectors de l’àrea metropolitana de València creada per l’FVMP, en la qual participen representants dels ajuntaments d’Alboraia , Aldaia, Manises, Mislata, Burjassot, Paterna, Quart de Poblet, i Xirivella i la Direcció General de Salut Pública i Addiccions. Així mateix, va participar en la seua validació a la Càtedra d’Entomologia i control de plagues de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València.