Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Orde HAP/1553/2016, de 29 de setembre, per la qual s’establix la relació de municipis a què resultaran d’aplicació els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que establisca la llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.